Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń: Odzyskane skarby Jurajskiej Krainy ~ Okiem obiektywu

Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń: Odzyskane skarby Jurajskiej Krainy

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Witajcie ponownie! Dziś przeniosę Was po raz kolejny w magiczny świat historii, przyrody i tajemniczych ruin na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Po magicznym Zamku Bobolice, zapomnianym Zamku Bąkowiec, dziś odkryjemy niezwykłe piękno i fascynującą przeszłość Zamku Pilcza oraz Rezerwatu Smoleń (województwo śląskie).

Zamek Pilcza Historia i Odbudowa
 

Zamek Pilcza: Historia i Odbudowa

 
Rok 1411 to czas, gdy Jan Granowski, ślubując Elżbiecie Ormowskiej, otrzymuje ziemie, które stają się fundamentem dla Zamku Pilcza. Po śmierci Elżbiety w 1420 roku, opiekę nad dziećmi sprawuje król Władysław Jagiełło. Ich syn, Jan (II) Granowski, przyczynia się do znacznego rozwoju majątku i zgromadzenia imponującego księgozbioru na zamku.
 
 
W 1492 roku na zamek przybywa Biernat z Lublina, pierwszy polski literat, który pełni funkcję sekretarza i kapelana kaplicy zamkowej. Jan (II) kontynuuje rozbudowę majątku, a po jego śmierci w 1496 roku, dobra przechodzą na synów: Mikołaja, Stanisława i Jana (III). Mimo podziałów, zamek pełni istotną rolę w regionie.
 
Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń: Odzyskane skarby Jurajskiej Krainy
Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń: Odzyskane skarby Jurajskiej Krainy
 
Historia zapisuje, że po zniszczeniach związanych z działaniami zbrojnymi w latach 1455-58, zamek Pilcza, szczególnie podzamcze zachodnie, ulega odbudowie około połowy XV wieku, być może za czasów Jana (II) Granowskiego, wojewody ruskiego. Zamek, pełniący funkcję obronną, kulturalną i społeczną, pozostawił trwałe ślady w historii regionu.
 
Zamek Pilcza w SmoleniuZamek Pilcza w Smoleniu

Warto wspomnieć, że obecnie Zamek Pilcza jest udostępniony dla turystów po gruntownej rewitalizacji, która przywróciła mu dawny blask. Zwiedzający mają okazję przenieść się w czasy średniowiecza, podziwiając rekonstrukcje zamkowych wnętrz, wieżę widokową i piękny dziedziniec.
 

Rezerwat Smoleń: Natura i Ruiny Zamkowe w Smoleniu

 
Jesteśmy do malowniczej miejscowości Smoleń, gdzie wzgórze zamkowe, porośnięte lasem, góruje nad krajobrazem. Wzgórze to, ze swoją charakterystyczną wieżą zamkową, kryje w sobie tajemnicę historii sięgającą XIII wieku.

Rezerwat Smoleń
Rezerwat Smoleń

Podczas potopu szwedzkiego, zamek Pilcza w Smoleniu ulega znacznym zniszczeniom. Mimo tego, zamek odzyskuje swój dawny blask dzięki Romana Hubickiemu, który w XIX wieku częściowo odbudowuje obiekt, zakładając tu znaną fabrykę śrutu "Batawia". Obecnie zamek przeszedł rewitalizację i zachęca turystów do odkrywania swojej fascynującej historii.

Wzgórze zamkowe objęte jest rezerwatem przyrody Smoleń, chroniącym unikalny ekosystem. Buki, graby i modrzewie tworzą gęsty las, a w rezerwacie spotkamy także rośliny chronione. To miejsce pozwala nam nie tylko zanurzyć się w historii zamku, ale również delektować się pięknem przyrody.

Rezerwat Smoleń: Natura i Ruiny Zamkowe w Smoleniu
Rezerwat Smoleń: Natura i Ruiny Zamkowe w Smoleniu

Najnowsze badania archeologiczne na terenie rezerwatu dostarczają nowych informacji na temat życia na tym obszarze w przeszłości. Odkrycia obejmują ślady dawnej osady, co dodaje nowego wymiaru tajemnicy tego miejsca.

Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń to kolejne perełki na Szlaku Orlich Gniazd. Historia, kultura i piękno przyrody splatają się tu w niezwykły sposób. Odkrywajcie Świat z Okiem Obiektywu, czerpcie inspirację z fascynujących opowieści i wyruszajcie w podróże, które pozostawią niezapomniane wspomnienia. Stay tuned, bo przygody z Okiem Obiektywu dopiero się zaczynają!

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Hello again! Today, I'll take you once more into the magical world of history, nature, and mysterious ruins in the Kraków-Częstochowa Upland. After the enchanting Bobolice Castle and the forgotten Bąkowiec Castle, we will explore the extraordinary beauty and fascinating history of Pilcza Castle and Smoleń Reserve (Silesian Voivodeship).

Pilcza Castle: History and Restoration

In the year 1411, Jan Granowski, marrying Elżbieta Ormowska, received lands that would become the foundation for Pilcza Castle. After Elżbieta's death in 1420, their children were entrusted to King Władysław Jagiełło. Their son, Jan (II) Granowski, significantly developed the estate and amassed an impressive library at the castle.

In 1492, Biernat z Lublina, the first Polish writer, arrived at the castle, serving as secretary and chaplain of the castle chapel. Jan (II) continued to expand the estate, and after his death in 1496, the property passed to his sons: Mikołaj, Stanisław, and Jan (III). Despite divisions, the castle played a significant role in the region.

After damages from armed conflicts in 1455-58, Pilcza Castle, especially the western lower castle, underwent reconstruction around the mid-15th century, possibly during the time of Jan (II) Granowski, the Voivode of Ruthenia. The castle, serving defensive, cultural, and social functions, left a lasting mark on the region's history.

It's worth noting that Pilcza Castle is now open to tourists after thorough revitalization, restoring its former glory. Visitors have the opportunity to transport themselves to medieval times, admiring reconstructions of castle interiors, the observation tower, and the beautiful courtyard.

Smoleń Reserve: Nature and Castle Ruins in Smoleń

We arrive in the picturesque village of Smoleń, where a forest-covered hill with a castle tower overlooks the landscape. This hill, with its distinctive castle tower, holds the secrets of history dating back to the 13th century.

During the Swedish Deluge, Pilcza Castle in Smoleń suffered significant damage. Despite this, the castle regained its former glory thanks to Roman Hubicki, who partially rebuilt the castle in the 19th century, establishing the well-known "Batawia" shot factory here. Currently, the castle has undergone revitalization and invites tourists to discover its fascinating history.

The hill is part of the Smoleń nature reserve, protecting a unique ecosystem. Beeches, oaks, and larches create a dense forest, and the reserve is home to protected plant species. This place allows us not only to immerse ourselves in the castle's history but also to enjoy the beauty of nature.

Recent archaeological studies in the reserve provide new insights into the past life of this area. Discoveries include traces of an ancient settlement, adding a new dimension to the mystery of this place.

Pilcza Castle and Smoleń Reserve are additional gems on the Trail of the Eagles' Nests. History, culture, and the beauty of nature intertwine here in an extraordinary way. Explore the world through the Lens of the Lens, draw inspiration from fascinating stories, and embark on journeys that will leave unforgettable memories. Stay tuned because adventures with the Lens of the Lens are just beginning!