Zamek Bąkowiec: zapomniana jurajska warownia ~ Okiem obiektywu

Zamek Bąkowiec: zapomniana jurajska warownia

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Witajcie w drugim wpisie, w którym wyruszam w fascynującą podróż po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tym razem przenosimy się do nieco zapomnianego, ale równie magicznego miejsca – ruin zamku rycerskiego „Bąkowiec” w Zawierciu-Skarżyce.

Zamek Bąkowiec: zapomniana jurajska warownia
  

Historia Zamku Bąkowiec

 
Początki zamku nie są klarowne, jednak istniejące ruiny to pozostałość po warowni z XIV–XV wieku. Miejsce to otoczone jest dwoma ważnymi szlakami: czerwono znakowanego Szlaku Orlich Gniazd i niebieskiego Szlaku Warowni Jurajskich. Wyprawę do zamku warto połączyć ze zwiedzaniem okolicznych Skał Rzędkowickich i Skał Kroczyckich.
 
Historia Zamku BąkowiecHistoria Zamku Bąkowiec
 
Historia "Bąkowca" sięga XIV wieku, gdy prawdopodobnie istniała tu drewniana warownia. Rodzina Toporczyków, później nosząca nazwisko Morskich, mogła być jej pierwszymi właścicielami. W czasach Władysława Łokietka, ziemie te przeszły jednak pod opiekę klasztoru w Mstowie. Niepewne są informacje o zamku w tamtym okresie. Prawdopodobnie obecny obiekt powstał podczas wznoszenia Orlich Gniazd, choć także książę Władysław Opolczyk może być jego architektem. Wzmianki o zamku pochodzą z 1390 roku, gdy należał do Mikołaja Strzały. Przez wieki zmieniał właścicieli, a rozbudowę przeszedł pod koniec XVI wieku, być może z inicjatywy rodu Włodków.

  
W XX wieku, zamek stał się miejscem nietypowych działań. Przed wojną architekt Witold Czeczott wykorzystał materiał z murów zamku do budowy swojego domu. W czasach PRL teren zamieniono na ośrodek wypoczynkowy, jednak niestety, ruiny zostały zabudowane nowymi obiektami i wyciągiem narciarskim.


Zachowane ruiny i tajemnice Bąkowca


Zamek Bąkowiec, choć popada w ruinę, wciąż ukazuje swój niegdysiejszy blask. Zbudowany na planie nieregularnego wieloboku, otoczony murem i basztami, fascynuje swoją architekturą. Kamienna brama, choć zachowana tylko fragmentarycznie, prowadziła do dziedzińca, otoczonego pomieszczeniami. Baszty w narożnikach pełniły funkcję obserwacyjno-obronną, a dostęp do fortecy był utrudniony przez system pomostów i drabin.

Dziś, w ramach drugiego wpisu na bloga Okiem Obiektywu, odkrywam historię i tajemnice zapomnianej warowni jurajskiej. Wspólnie z Wami przenosimy się w świat "Bąkowca", gdzie przeszłość splata się z przyrodą, a ruiny kryją niezwykłe opowieści. Stay tuned for more adventures!


Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Welcome to the second entry where I embark on a fascinating journey through the Kraków-Częstochowa Jurassic Region. This time, we are heading to a somewhat forgotten but equally magical place – the ruins of the knight's castle 'Bąkowiec' in Zawiercie-Skarżyce.

History of Bąkowiec Castle

The origins of the castle are not clear, but the existing ruins are remnants of a fortress from the 14th–15th century. This location is surrounded by two important trails: the red-marked Trail of the Eagles' Nests and the blue-marked Trail of Jurassic Fortresses. Exploring the castle can be combined with visiting the nearby Rzędkowice Rocks and Kroczyce Rocks.

The history of Bąkowiec Castle dates back to the 14th century when a wooden fortress likely existed here. The Toporczyk family, later known as the Morski family, might have been its first owners. However, during the times of Władysław Łokietek, these lands came under the care of the monastery in Mstów. Information about the castle during that period is uncertain. The current structure probably originated during the construction of the Eagles' Nests, although Duke Władysław Opolczyk could also be its architect. Mentions of the castle date back to 1390 when it belonged to Mikołaj Strzała. Over the centuries, it changed owners, undergoing expansion at the end of the 16th century, possibly at the initiative of the Włodko family.

In the 20th century, the castle became the site of unconventional activities. Before the war, architect Witold Czeczott used materials from the castle walls to build his own house. During the communist era, the area was transformed into a recreational center, but unfortunately, the ruins were covered by new buildings and a ski lift.

Preserved ruins and the secrets of Bąkowiec

Although Bąkowiec Castle is in ruins, it still reveals its former splendor. Built on an irregular polygon plan, surrounded by walls and towers, it captivates with its architecture. The stone gate, though only partially preserved, led to a courtyard surrounded by rooms. The corner towers served as observation and defense points, and access to the fortress was hindered by drawbridges and ladders.

Today, in the second blog post on Okiem Obiektywu, I uncover the history and secrets of this forgotten Jurassic stronghold. Together with you, we delve into the world of 'Bąkowiec,' where the past intertwines with nature, and the ruins harbor extraordinary tales. Stay tuned for more adventures!