Twierdza Srebrna Góra - Dolny Śląsk ~ Okiem obiektywu

Twierdza Srebrna Góra - Dolny Śląsk

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Twierdza Srebrna Góra to absolutnie unikatowa atrakcja turystyczna. Stworzona do ochrony Przełęczy Srebrnej przed wrogimi najazdami, jest teraz jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Odwiedzenie Twierdzy to obowiązkowy punkt dla wszystkich, którzy przyjeżdżają podziwiać atrakcje Gór Sowich. Twierdza Srebrnogórska to także największa i najwyżej położona twierdza górska w całej Europie. Miejsce koniecznie trzeba zobaczyć. Zapraszam na wycieczkę.
  
Twierdza Srebrna Góra
 

Historia Twierdzy Srebrna Góra

  
W 1740 roku, Śląsk, który obejmował obszar Srebrnej Góry, został podbity przez Królestwo Pruskie. Wówczas król Fryderyk II Wielki zlecił wzniesienie imponującej twierdzy, składającej się z sześciu fortów. W roku 1765 rozpoczęto prace nad budową Srebrnogórskiej Twierdzy.
  
Do umiejscowienia twierdzy wybrano dwie dominujące nad przełęczą góry - Forteczną (Warowną) Górę oraz Ostróg. Budowa postępowała z imponującym tempem, zaledwie po 12 latach, w roku 1777, ukończono projekt. Srebrna Góra stała się wówczas największą twierdzą górską w Europie, zajmując obszar o powierzchni ponad 100 hektarów i rozciągając się na długość 3 kilometrów.
 

 
Pierwszymi elementami kompleksu były centralne struktury, w tym charakterystyczny, wysoki Donjon oraz bastiony pomocnicze, takie jak Kleszczowy, Nowomiejski, Gwiaździsty, Górny i Dolny. W miarę postępu prac, dodawano kolejne fortyle i wzmacniano już istniejące konstrukcje. Całkowita powierzchnia zabudowań twierdzy Srebrna Góra wyniosła bee 106 hektarów.
 
Jej zadaniem była obrona granic prowincji śląskiej przed potencjalnym atakiem ze strony Austrii. Wpisała się do systemu umocnień, który obejmował powstałe wcześniej twierdze w Świdnicy, Kłodzku i Nysie.
 
Twierdza Srebrna Góra - Dolny Śląsk
 
Twierdza Srebrna Góra pozostała niezdobyta. Kilkukrotnie stawała w pogotowiu, ale w rzeczywistości doszło do tylko jednego jej oblężenia - podczas wojen napoleońskich. Wtedy u jej stóp stanęło wojsko francuskie pod dowództwem Hieronima Bonaparte.
 
Niewielka załoga twierdzy skutecznie stawiała opór wojskom francuskim, które otrzymały wsparcie m.in. od polskich ułanów z Legii Nadwiślańskiej. Dzięki temu, aż do podpisania pokoju w Tylży, Srebrna Góra pozostała niezdobyta. Po otrzymaniu wieści o zawarciu pokoju, wojsko francuskie opuściło obszar twierdzy.
 
W 1867 roku podjęto decyzję o rozbrojeniu przestarzałej i już niepotrzebnej twierdzy. Pierwszego października tego roku wojsko uroczyście opuściło zabudowania, a militarny etap w historii twierdzy dobiegł końca. W późniejszym okresie, w budynkach obiektu, znalazły się pruskie więzienia.
 
Podczas II wojny światowej na terenie twierdzy istniał obóz jeniecki, do którego trafili również polscy oficerowie. Niektórym z nich udało się uciec z obozu, a jeden z tych oficerów w swojej odważnej ucieczce dotarł aż do Syrii.
 
Srebrna Góra Twierdza
 
W 1944 roku rozpoczęto drążenie podziemnych korytarzy o nieznanym przeznaczeniu w okolicach twierdzy. Trzeciego marca 1945 roku, na forteczne wzgórze, przybyła kolumna ciężarówek nazistycznych oddziałów. Wówczas mieszkańcy Srebrnej Góry zostali zmuszeni do pozostania w swoich domach, pozbawieni możliwości opuszczenia ich.

  
 
Pewien czas później odnotowano wybuch, który mógł być związany z próbami ukrycia wejścia do sieci podziemnych korytarzy. Teoria ta nie została potwierdzona w badaniach przeprowadzonych na terenie twierdzy, ale jednocześnie nie można jej całkowicie wykluczyć.
 
Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA
 
---

"Srebrna Góra Fortress is an absolutely unique tourist attraction. Originally built to protect the Silver Pass from hostile invasions, it is now one of the most significant landmarks in Lower Silesia. Visiting the fortress is a must for anyone who comes to admire the attractions of the Owl Mountains. Srebrna Góra Fortress is also the largest and highest mountain fortress in all of Europe. This place is a must-see. Join me on a tour!

Srebrna Góra Fortress

The history of Srebrna Góra Fortress dates back to 1740 when Silesia, including the area of Srebrna Góra, was conquered by the Kingdom of Prussia. King Frederick II the Great ordered the construction of an impressive fortress consisting of six forts. Construction of the Srebrna Góra Fortress began in 1765.

Two dominant hills, Fortecza Góra and Ostróg, were chosen as the location for the fortress. The construction progressed at an impressive pace, and in just 12 years, by 1777, the project was completed. Srebrna Góra became the largest mountain fortress in Europe, covering an area of over 100 hectares and stretching for 3 kilometers.

The central structures, including the distinctive and towering Donjon, as well as auxiliary bastions like Kleszczowy, Nowomiejski, Gwiaździsty, Górny, and Dolny, were the first elements of the complex. Additional forts were added as construction progressed, and existing structures were reinforced. The total area of the Srebrna Góra Fortress reached 106 hectares.

Its purpose was to defend the borders of the Silesian province from potential attacks by Austria. It became part of a fortification system that included previously built fortresses in Świdnica, Kłodzko, and Nysa.

Srebrna Góra Fortress - Lower Silesia

The fortress remained unconquered throughout its history. It was on alert several times, but there was only one actual siege during the Napoleonic Wars when French forces under the command of Jerome Bonaparte approached its walls.

A small garrison of the fortress successfully resisted the French forces, who received support from Polish lancers of the Vistula Legion. Thanks to this resistance, Srebrna Góra remained unconquered until the signing of the Treaty of Tilsit, after which the French forces withdrew from the area.

In 1867, a decision was made to disarm the outdated and no longer necessary fortress. On October 1st of that year, the military ceremoniously vacated the buildings, marking the end of the military era in the fortress's history. Later, the buildings of the complex were repurposed as Prussian prisons.

During World War II, a prisoner-of-war camp existed within the fortress, which also housed Polish officers. Some of them managed to escape from the camp, and one of these officers, in a daring escape, made it all the way to Syria.

Srebrna Góra Fortress

In 1944, underground tunnels of unknown purpose were dug in the vicinity of the fortress. On March 3, 1945, a column of Nazi trucks arrived at the fortress hill. At that time, the residents of Srebrna Góra were forced to stay in their homes, deprived of the ability to leave.

Some time later, an explosion was recorded, which could have been related to attempts to conceal the entrance to the underground tunnel network. While this theory was not confirmed in studies conducted at the fortress, it also cannot be completely ruled out."