Pokamedulski Klasztor w Wigrach ~ Okiem obiektywu

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Klasztor w Wigrach nie może zostać pominięty podczas zwiedzania Suwalszczyzny. Pokamedulski Klasztor w Wigrach, to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc na turystycznej mapie województwa podlaskiego.

Erem kamedułów w Wigrach

Erem kamedułów w Wigry
należał do najbogatszych w Europie. Został ufundowany w 1667 roku przez Jana II Kazimierza Wazę z obowiązkiem codziennej modlitwy o oddalenie od kraju wszelkich nieszczęść. W 1805 roku klasztor został zlikwidowany, a zakonnicy przenieśli się na podwarszawskie Bielany.

Obecnie w dawnych eremach dostępne są pokoje gościnne i apartamenty, które można wynająć za opłatą. Na terenie klasztoru można zwiedzić Apartamenty i Kaplicę Papieską, Krypty w Kościele, Wieżę Zegarową, Wystawy oraz czytelnię Jana Pawła II, którą ufundowano po jego noclegu na terenie Klasztoru w 1999 roku.

Erem kamedułów w Wigrach

Późnobarokowy kościół o bogatym wystroju wnętrza jest nadal używany i służy także jako miejsce koncertów chorału gregoriańskiego.

Krypta kościelna zawiera ponad 40 zamurowanych wnęk z ciałami zmarłych eremitów. W dwóch przeszklonych wnękach, które prawdopodobnie były grabione przez Niemców podczas II wojny światowej w poszukiwaniu kosztowności, widać kości przeciwnie działające od upływu czasu. Na jednej ze ścian znajduje się malowidło przedstawiające taniec śmierci, alegorię śmierci, która zaprasza mnicha do tańca.

Historia zakonu kamedułów


Wszystko zaczyna się w Rawennie, we Włoszech, gdzie pod koniec pierwszego tysiąclecia rodzi się Romuald. Jako dwudziestolatek, pod wpływem osobistych przeżyć udaje się do pobliskiego zakonu benedyktynów w celu odbycia pokuty. Tam nawiedza go myśl o pozostaniu w Zakonie na zawsze, jednakże rodzi się w jego głowie własny pomysł na zakon, zakon według reguł przez niego stworzonych.

Pozostaw cały świat za sobą i zapomnij o nim

Tak widzi Romuald swój zakon, ma to być pustelnia, a zakonnik musi żyć sam. Musi opuścić swoje miejsce zamieszkania, swoją rodzinę, to wszystko musi wyrzucić ze swoich myśli na zawsze.

Jezioro Wigry

Romuald uczy się życia eremickiego, odwiedza pustelników, rozmawia z nimi. Los kieruje go do Toskanii, tam, dzięki sprzyjającym okolicznościom powstaje pierwsza pustelnia. To rok 1012. Poznaje pewnego właściciela ziemskiego o nazwisku Maldulo. Człowiek ten zachwycony spotkaniem z Romualdem ofiarowuje mu kawałek swojej ziemi w Cammpo di Malduli (Dolinie Maldulego) by ten mógł zbudować swój pierwszy erem. I tak się stało. Stąd też wzięła się nazwa zakonu – Kameduli (Camaldulenses), od nazwiska darczyńcy, czyli właściciela ziemi, na której powstał pierwszy erem. Oficjalnie zakon zostaje zatwierdzony przez papieża Aleksandra II w 1072 roku.

Kameduli przybywają do Polski


Proces sprowadzenia Kamedułów na ziemie polskie przebiegł w bardzo ciekawych okolicznościach, legenda i prawda historyczna splatają się w interesującą opowieść. Jest początek 17 wieku, rok 1604. Mnisi przybywają na krakowskie Bielany za sprawą królewskiego marszałka nadwornego Michała Półkozica Wolskiego, który udał się do papieża w celu załatwienia spraw królewskich postanowił wykorzystać tę okazję do wyspowiadania się u samego papieża ze swoich grzechów.


Papież w ramach pokuty zasugerował, aby sprowadzić do Polski zakon z Włoch sugerując, że mogliby być to Kameduli. Uważał, „że Polska nie posiada jak dotąd zakonu, który by samotnością, ciągłą modlitwą, postem i milczeniem dawał podnietę do bogobojnego życia” Choć na początku niechętnie, bo Polska jawiła się przeorom kamedulskim jako kraj zimny, daleki, zimny jednak przybywają do Krakowa i budują okazały erem na Bielanach, który istnieje do dziś.

Potem powstają kolejne pustelnie w Polsce, a mianowicie w Rytwianach koło Sandomierza, na warszawskich Bielanach, w Bieniszewie koło Konina, w Pożajsciu na terenie ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i wreszcie Klasztor w Wigrach.

Zaskakujące odkrycie pod powierzchnią pokamedulskiego klasztoru w Wigrach


Klasztor Wigry to miejsce o bogatej historii i tajemniczej przeszłości, które nadal skrywa wiele niespodzianek pod swoimi starożytnymi murami. W ciągu ostatniego roku, prowadzone tam prace archeologiczne przyniosły nieoczekiwane wyniki, odkrywając kolejne podziemne pomieszczenia, które ukrywają się w części klasztoru sąsiadującej z kościołem.


Badania przeprowadzone przy użyciu georadaru wykazały obecność prawdopodobnych piwnic, które wydają się być podobne do tych, które były badane przez ostatni rok. Leżą one stosunkowo płytko, na głębokości około metra pod ziemią. To tylko sugeruje, że pod powierzchnią klasztoru wciąż może kryć się wiele tajemniczych zakamarków. Istnieje nawet możliwość, że znajdą się tam starsze nawarstwienia.

To odkrycie stanowi prawdziwe zaskoczenie i skłania do spekulacji nad tym, czy ten korytarz pełnił rolę komunikacyjną lub służył ewentualnej szybkiej ewakuacji. Odpowiedzi na te pytania będą jednak wymagały dalszych badań.

Zagadka podziemnych tajemnic Klasztoru Wigry pozostaje otwarta, a kolejne badania mogą przynieść jeszcze bardziej fascynujące wyniki.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

"The Wigry Monastery: Uncovering Hidden Mysteries Beneath Its Ancient Walls

The Wigry Monastery is an essential stop on your visit to Suwałki Land. This Camaldolese Monastery, nestled in the picturesque landscapes of the Podlaskie Voivodeship, holds a special place on the tourist map.

Camaldolese Hermitage in Wigry

The Camaldolese Hermitage in Wigry was one of the wealthiest in Europe. Founded in 1667 by King John II Casimir Vasa, it came with a daily duty of prayer to protect the country from misfortunes. In 1805, the monastery was dissolved, and the monks relocated to Bielany near Warsaw.

Today, the former hermit cells have been transformed into guest rooms and apartments available for rent. Within the monastery grounds, you can explore the Papal Apartments, the Crypts in the Church, the Clock Tower, Exhibitions, and the John Paul II Reading Room, established after his stay at the Monastery in 1999.

Camaldolese Hermitage in Wigry

The late-baroque church, adorned with rich interior decorations, is still in use and serves as a venue for Gregorian chant concerts.

The church's crypt houses over 40 sealed niches containing the remains of deceased hermits. In two glassed niches, which were likely ransacked by Germans during World War II in search of treasures, you can see bones defying the ravages of time. On one wall, there's a painting depicting the Dance of Death, an allegory of death inviting a monk to dance.

The History of the Camaldolese Order

It all began in Ravenna, Italy, where at the end of the first millennium, Romuald was born. At the age of twenty, driven by personal experiences, he sought penance in a nearby Benedictine monastery. There, the idea of remaining in the monastery forever was born. However, he envisioned a unique order governed by rules of his own making.

"Leave behind the entire world and forget it."
This is how Romuald envisioned his order—a hermitage where monks lived in solitude. They were to abandon their homes, families, and erase all worldly thoughts forever.

Lake Wigry

Romuald studied the eremitic life, visited hermits, and engaged in discussions with them. Fate led him to Tuscany, where, thanks to favorable circumstances, the first hermitage was established in 1012. This marked the birth of the Camaldolese Order. The name "Camaldulenses" derives from the name of the generous land donor, Maldulo, who offered a piece of his land in Campo di Maldulo (Maldulo's Valley) for the construction of Romuald's first hermitage. The official approval of the order came from Pope Alexander II in 1072.

The Arrival of the Camaldolese in Poland

The process of bringing the Camaldolese to Poland is shrouded in legend and historical truth. It all began in the early 17th century, in 1604, when the monks arrived in Kraków's Bielany. The credit for this goes to the royal marshal, Michał Półkozic Wolski, who, while on a mission to resolve royal matters, seized the opportunity to confess his sins to the Pope.

As a penance, the Pope suggested bringing a religious order from Italy, specifically the Camaldolese. He believed that Poland lacked an order that could inspire godly living through solitude, continuous prayer, fasting, and silence. Although initially reluctant, as Poland appeared cold and distant, the Camaldolese monks arrived in Kraków and built a magnificent hermitage in Bielany, which stands to this day.

Subsequently, more hermitages were established in Poland, including Rytwiany near Sandomierz, Bielany in Warsaw, Bieniszew near Konin, Pożajście in the then Grand Duchy of Lithuania, and the Wigry Monastery.

Surprising Discoveries Beneath the Surface of the Wigry Monastery

The Wigry Monastery is a place steeped in history and mystery, and it continues to reveal unexpected secrets beneath its ancient walls. Over the past year, archaeological excavations conducted there have yielded astonishing results, uncovering additional underground chambers located in the part of the monastery adjacent to the church.

Ground-penetrating radar analyses have revealed the likely presence of further cellars, reminiscent of those explored over the past year. These chambers lie relatively shallow, at a depth of approximately one meter below the surface. This suggests that there may still be many enigmatic corners concealed beneath the monastery's grounds, and the possibility of older layers cannot be ruled out.

This discovery is a true revelation, sparking speculation about whether this corridor served a communicative purpose or was intended for rapid evacuation. Answers to these questions will necessitate further research.

The enigma of the underground mysteries of the Wigry Monastery remains unsolved, and future investigations may unveil even more captivating findings.