Wicek - Święty z Torunia ~ Okiem obiektywu

Wicek - Święty z Torunia

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Uważał, że państwo, w którym wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. I zgodnie z tą myślą, służąc Bogu i społeczeństwu, oddał życie za Polskę i wiarę. Został wyniesiony na ołtarze i stał się Patronem Harcerstwa.
 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
 
Z radością dziękuję Bożej Opatrzności za dar nowego błogosławionego, kapłana i męczennika Stefana Wincentego Frelichowskiego, heroicznego świadka miłości [...] Uczył się tajników ludzkiej duszy i dostosowywał metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał […] Pragnę […] zwrócić się do całej rodziny polskich harcerzy, z którą błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania
”. Tak mówił Papież Jan Paweł II w dniu 7 czerwca 1999 roku podczas toruńskiej uroczystości beatyfikacji ks. S. Frelichowskiego.
 

Stefan Wincenty Frelichowski

 
Nie trzeba było długo czekać, by wniosek organizacji harcerskich, poparty przez Konferencję Episkopatu Polski, trafił do Watykanu. Harcerze pragnęli, by współczesny błogosławiony czuwał nad harcerkami i harcerzami polskimi, kształtującymi swoje charaktery w służbie Bogu i Polsce. Do tej pory patronem harcerzy, podobnie jak i skautów na świecie, był św. Jerzy. Jednak przed dziesięciu laty Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ogłoszeniu bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.
 
 
Frelichowski to jedyny polski męczennik z II wojny światowej zamordowany w obozie koncentracyjnym, po którym zachowały się relikwie. Przechowywane są one w ścianie sanktuarium, a także w nielicznych relikwiarzach: u biskupa diecezji toruńskiej, w posiadaniu harcerzy hufca ZHP Toruń, u Kapelana Naczelnego ZHR, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, w kaplicy Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, a także w kościołach pod wezwaniem błogosławionego.
 
Sanktuarium znajduje się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, przy ul. Panny Maryi 2 w Toruniu. Doroczne uroczystości odbywają się tu 21 i 23 lutego.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

He believed that a state in which all citizens would be scouts would be the most powerful of all. And in line with this idea, serving God and society, he gave his life for Poland and faith. He was raised to the altars and became the Patron of Scouting.

Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and Bl. Rev. Stefan Wincenty Frelichowski

With joy, we thank Divine Providence for the gift of the new blessed, priest, and martyr Stefan Wincenty Frelichowski, a heroic witness of love. He learned the secrets of the human soul and adapted pastoral methods to the needs of every person he encountered. He carried this efficiency from the scouting school of sensitivity to the needs of others and continually developed it. I want to address the entire Polish scouting family, with whom the blessed was deeply connected. May he become a patron for you, a teacher of nobility, and an advocate for peace and reconciliation." This is what Pope John Paul II said on June 7, 1999, during the beatification ceremony of Rev. S. Frelichowski in Toruń.

Stefan Wincenty Frelichowski

It didn't take long for the proposal of scouting organizations, supported by the Polish Episcopal Conference, to reach the Vatican. Scouts wanted the contemporary blessed to watch over Polish scouts, shaping their characters in service to God and Poland. Until then, the patron of scouts, as well as scouts worldwide, was St. George. However, ten years ago, the Vatican Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments made the decision to declare Blessed Rev. Stefan Wincenty Frelichowski the Patron of Polish Scouting.

Frelichowski is the only Polish martyr from World War II murdered in a concentration camp whose relics have been preserved. They are kept in the sanctuary wall and in a few reliquaries: with the bishop of the diocese of Toruń, in possession of the scouts of the Toruń ZHP district, with the Chief Chaplain of the ZHR, in the Field Cathedral of the Polish Army in Warsaw, in the Higher Theological Seminary in Toruń, in the chapel of the Presidential Palace in Warsaw, and also in churches dedicated to the blessed.

The sanctuary is located in the church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and Bl. Rev. Stefan Wincenty Frelichowski, at 2 Panny Maryi Street in Toruń. Annual celebrations take place here on February 21st and 23rd.