Strażnica Suliszowice. Tajemnice i legendy. ~ Okiem obiektywu

Strażnica Suliszowice. Tajemnice i legendy.

The English version of this post can be found at the bottom of the page.
 
Dzisiaj chciałbym poruszyć temat kolejnej fascynującej pozostałości historycznej z Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Strażnicy Suliszowice, nazywanej również Strażnicą w Suliszowicach (woj. śląskie). To magiczne miejsce skrywa wiele tajemnic i historii, które chciałbym dzisiaj z Wami podzielić. Zaprszam do kolejnej podróży na szlaku Orlich Gniazd.
 
Strażnica Suliszowice. Tajemnice i legendy.
 
Zbudowana na trudno dostępnej skałach wapiennej, Strażnica Suliszowice wznosi się dumnie na wysokości 460 metrów nad poziomem morza. To ruiny murowanej strażnicy obronnej, które choć już mocno zdewastowane, wciąż zachowują niepowtarzalny klimat dawnych czasów. Cała warownia, wraz z fosami i skałą, zajmowała obszar około 2000 metrów kwadratowych, co daje wyobrażenie o jej potężnych rozmiarach.
 
 
Historia tego miejsca sięga prawdopodobnie końca XIV wieku, za panowania króla Kazimierza Wielkiego, który to rzekomo zlecił jej budowę ówczesnemu wójtowi Suliszowic. Inne źródła sugerują, że inicjatywa ta mogła również należeć do księcia Władysława Opolczyka. Jednakże, pomimo różnych teorii, brak jest pewności co do dokładnego czasu powstania i celu budowy tej strażnicy.
 
Mimo to, badania archeologiczne przeprowadzone na tym obszarze dostarczyły pewnych cennych informacji. Dowiadujemy się, że dostęp do strażnicy był możliwy jedynie przy użyciu drabin, a obok wysokiej, okrągłej baszty istniał także budynek mieszkalny dla załogi oraz wieża bramna. Jednakże, szybko została opuszczona i stopniowo popadała w ruinę. Dziś pozostałości tej warowni to jedynie fragment muru oraz ślady ziemne fortyfikacji otaczających majdan, jednak wciąż wzbudza ona podziw i zachwyt swoją historią i majestatycznym położeniem.
 
Strażnicą w Suliszowicach
 
Sama legenda miejska dodaje koloru tej historii, opowiadając o nieukończonej budowli, którą rzekomo wznosił król dla swojej ukochanej królowej, jednakże z powodu jej przedwczesnej śmierci prace zostały przerwane. Choć opowieści te często mieszają się z faktem, dodają one dodatkowej magii temu już tak mistycznemu miejscu.
 
Nie sposób również nie wspomnieć o sąsiedztwie innych podobnych strażnic, które wznoszą się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przypuszcza się, że pełniły one funkcję wysuniętych punktów obserwacyjnych i flankujących, wykorzystywanych podczas oblężeń zamków w okolicy. Strażnica w Suliszowicach, wraz ze swoją sąsiednią strażnicą w Przewodziszowicach, mogła być integralną częścią systemu obronnego zamku Ostrężnik.
 
Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Today, I would like to address another fascinating historical remnant from the Kraków-Częstochowa Upland - the Suliszowice Watchtower, also known as the Suliszowice Garrison (Silesian Voivodeship). This magical place harbors many mysteries and stories that I would like to share with you today. Join me on another journey along the Trail of the Eagles' Nests.

The Suliszowice Watchtower: Mysteries and Legends.

Built on hard-to-reach limestone rocks, the Suliszowice Watchtower proudly rises 460 meters above sea level. These are the ruins of a fortified watchtower, which, although heavily damaged, still retain the unique atmosphere of ancient times. The entire stronghold, with its moats and rock, occupied an area of ​​approximately 2000 square meters, giving an idea of ​​its immense size.

The history of this place likely dates back to the late 14th century, during the reign of King Casimir the Great, who allegedly commissioned its construction to the then-warden of Suliszowice. Other sources suggest that this initiative may have also belonged to Duke Władysław Opolczyk. However, despite various theories, there is no certainty about the exact time of construction and the purpose of this watchtower.

Nevertheless, archaeological research conducted in this area has provided some valuable information. We learn that access to the watchtower was only possible using ladders, and beside the high, round tower, there was also a residential building for the crew and a gate tower. However, it was quickly abandoned and gradually fell into ruin. Today, the remains of this fortress are only a fragment of the wall and traces of earthworks surrounding the courtyard, yet it still inspires admiration and wonder with its history and majestic location.

The Suliszowice Watchtower.

The local legend adds color to this story, telling of an unfinished building allegedly erected by the king for his beloved queen, but due to her untimely death, the work was interrupted. Although these stories often mix with facts, they add an extra layer of magic to this already mystical place.

It is also impossible not to mention the vicinity of other similar watchtowers that rise in the Kraków-Częstochowa Upland. It is believed that they served as advanced observation and flanking points, used during sieges of castles in the area. The Suliszowice Watchtower, along with its neighboring watchtower in Przewodziszowice, could have been an integral part of the defensive system of Ostrężnik Castle.