Zamek Dybowski - Kolejna wizyta ~ Okiem obiektywu

Zamek Dybowski - Kolejna wizyta

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Odwiedzając ruiny Zamku Dybowskiego, znajdującego się zaledwie kilkaset metrów od centrum Torunia, można przenieść się w czasie do fascynującej historii tego miejsca. Pomimo swojego niewielkiego rozgłosu wśród turystów, zamek ten kryje wiele interesujących opowieści.


Do ruin Zamku Dybowskiego mam niespełna 1000 metrów. Pomimo, że zamek znajduję się w granicach administracyjnych Torunia - nie cieszy się on wielką popularnością wśród licznych turystów odwiedzających gród Kopernika.

Zamek Dybowski został wzniesiony w latach 1424–1428, za panowania Władysława Jagiełły. To wyjątkowe miejsce zyskało na znaczeniu, kiedy wokół zamku zaczęła rozwijać się osada Nieszawa, konkurująca z pobliskim Toruniem. Jednak w 1431 roku, wojska Torunia i Krzyżaków zdobyły zamek i zniszczyły Nieszawę. Krzyżacy szybko zrekonstruowali zamek i umocnili go swoją załogą. Dopiero po pokoju w Brześciu Kujawskim w 1435 roku zamek powrócił do Polski, wraz z lewym brzegiem Wisły.
 
 
 
 
Od 1456 roku Zamek Dybowski stał się siedzibą starostów królewskich. W okresie tym przekształcono go częściowo na cele gospodarcze, co obejmowało nawet funkcję komory celnej. W 1460 roku, na żądanie toruńskich mieszczan, mieszkańców Nieszawy przeniesiono 30 km w górę Wisły, a powstało nowe miasto o nazwie Nowa Nieszawa. To posunięcie miało na celu zmniejszenie konkurencji w handlu dla Torunia.
 
 
 
 

Zamek Dybowski zyskał także sławę dzięki wydarzeniom roku 1813, kiedy to czterdziestu Francuzów pod dowództwem porucznika Savary wytrzymało trzymiesięczne oblężenie Rosjan. Ostatecznie kapitulowali wraz z Toruniem. Ta niezwykła obrona zamku podczas wojen napoleońskich dodaje mu pewnej legendy i prestiżu.

Stan obecny Zamku Dybowskiego


Dziś, Zamku Dybowskiego możemy podziwiać w formie imponujących ruin. Zachowały się mury obwodowe, 2-kondygnacyjna wieża bramna i fragmenty obwarowań. Choć zamek nie jest już miejscem zamieszkanym, to jego historia nadal fascynuje.

Prace konserwatorskie


Pierwsze prace renowacyjne na zamku miały miejsce w 1935 roku, kiedy wyznaczono dozorcę, który miał nadzorować stan obiektu. W 1936 roku przeprowadzono również pewne prace konserwatorskie. Badania archeologiczne rozpoczęto na zamku 22 czerwca 1998 roku i prowadzono je przez kolejne lata, aż do 2001 roku, na zlecenie Zarządu Miasta Torunia pod kierunkiem Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej. Te badania pozwoliły na odkrycie wielu fascynujących szczegółów z historii zamku.

Odwiedzając Zamku Dybowskiego, można nie tylko zanurzyć się w przeszłość, ale także docenić prace konserwatorskie, które pozwalają na zachowanie tego ważnego dziedzictwa kulturowego. Mimo swojej małej popularności w porównaniu z innymi atrakcjami Torunia, to miejsce oferuje niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, pozostawiając turystom wiele do przemyślenia.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Visiting the ruins of Dybowski Castle, located just a few hundred meters from the center of Toruń, allows you to take a journey through the fascinating history of this place. Despite its relatively low profile among tourists, this castle holds many intriguing tales.

To reach the ruins of Dybowski Castle, it's a short walk of approximately 1,000 meters. Despite the fact that the castle is within the administrative boundaries of Toruń, it doesn't enjoy great popularity among the numerous tourists who visit the city of Copernicus.

Dybowski Castle was constructed between 1424 and 1428 during the reign of Władysław Jagiełło. This unique site gained significance as a settlement named Nieszawa developed around the castle, competing with the nearby Toruń. However, in 1431, the forces of Toruń and the Teutonic Knights captured the castle and destroyed Nieszawa. The Teutonic Knights swiftly restored the castle and fortified it with their garrison. It wasn't until the Treaty of Brześć Kujawski in 1435 that the castle returned to Polish control, along with the left bank of the Vistula River.

From 1456, Dybowski Castle served as the residence of royal stewards. During this period, it underwent partial transformations for economic purposes, including the establishment of a customs chamber. In 1460, at the request of the Toruń townspeople, the residents of Nieszawa were relocated 30 kilometers up the Vistula River, resulting in the creation of a new town called Nowa Nieszawa, with the aim of reducing competition in trade for Toruń.

Dybowski Castle also gained fame in 1813 when forty French soldiers, led by Lieutenant Savary, withstood a three-month-long siege by the Russians. They eventually surrendered along with Toruń. This remarkable defense during the Napoleonic Wars added to the castle's legend and prestige.

Current State of Dybowski Castle

Today, Dybowski Castle stands as an impressive set of ruins. The defensive perimeter walls, a two-story gate tower, and sections of fortifications have survived. While the castle is no longer inhabited, its history continues to captivate.

Conservation Efforts

The first restoration work on the castle took place in 1935 when a caretaker was appointed to oversee the site. In 1936, some conservation efforts were also carried out. Archaeological excavations at the castle began on June 22, 1998, under the direction of Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska on behalf of the City of Toruń authorities. These excavations continued through successive summer seasons until 2001. These efforts led to the discovery of numerous fascinating details from the castle's history.

Visiting Dybowski Castle allows you not only to immerse yourself in the past but also to appreciate the conservation work that helps preserve this significant cultural heritage. Despite its relatively modest recognition compared to other attractions in Toruń, this place offers a unique journey through time and space, leaving tourists with much to contemplate.