Spotkanie z mistrzem kina: Volker Schlöndorff na Festiwalu Energa CAMERIMAGE w Toruniu ~ Okiem obiektywu

Spotkanie z mistrzem kina: Volker Schlöndorff na Festiwalu Energa CAMERIMAGE w Toruniu

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Toruń, 11 listopada br. – to dzień, który na zawsze pozostanie w pamięci miłośników kina i pasjonatów sztuki filmowej. Wybitny reżyser, scenarzysta i producent filmowy, Volker Schlöndorff, zaszczycił Toruń swoją obecnością podczas prestiżowego Festiwalu Energa CAMERIMAGE. To niezwykłe wydarzenie było jednocześnie powrotem do korzeni, ponieważ to właśnie tu, w Toruniu, narodziła się idea tego festiwalu.

 

Medal Honorowy „Thorunium” dla Volkera Schlöndorffa

 
Ceremonia Otwarcia festiwalu stała się areną wyjątkowego momentu, gdy niemiecki twórca otrzymał Medal Honorowy „Thorunium”. To najwyższe odznaczenie, które prezydent miasta Torunia, Michał Zaleski, wręcza osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. Prezydent podkreślał, że Schlöndorff odegrał kluczową rolę w rozwoju kultury filmowej nie tylko w Toruniu, ale także w całej Polsce.

Medal Honorowy „Thorunium” dla Volkera Schlöndorffa

„Drogi Mistrzu! Gratuluję światowego rozgłosu i filmowego kunsztu. Dziękuję za Pańską wieloletnią i nadzwyczajną życzliwość dla Torunia i dla Energa CAMERIMAGE. Dla nas zawsze będzie Pan gościem honorowym” – mówił prezydent Zaleski.

Na medalu wyryto cztery symbole Torunia, stanowiące najcenniejsze dobra kulturowe miasta: sferę kopernikańską, panoramę starówki z listy UNESCO, gotyckie okno i herbowego anioła.
 

Genialny pomysł i narodziny Festiwalu Energa CAMERIMAGE

 
Po chwili uroczystego wręczenia medalu, Volkera Schlöndorff podzielił się historią, która stanowiła genezę festiwalu Energa CAMERIMAGE. Wspomniał o chwilach spędzonych nad rzeką ponad trzydzieści lat temu, gdy wspólnie z Markiem Żydowiczem marzyli o czymś wyjątkowym dla Torunia i Polski. To właśnie wtedy narodził się pomysł na festiwal filmowy, który z biegiem lat stał się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych.

„Marek wymyślił, że odpowiedzialna za niego organizacja będzie nosiła nazwę Tumult, a mnie się ona bardzo spodobała, bo łączyła się z atmosferą, jaką chcieliśmy wywołać. Wtedy wpadł nam również do głowy pomysł, żeby ten festiwal poświęcić sztuce obrazu. To wynikało trochę z tego, co widzieliśmy przed sobą, czyli ową mgłę, a kumkanie żab przerodziło się w nagrodę Złotej Żaby, która na tym festiwalu jest tradycyjnie przyznawana. Wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, że z tych naszych początkowych myśli, powstanie coś tak wspaniałego, jak ten festiwal, który 31 lat później celebrujemy” – opowiadał Schlöndorff.

Volker Schlöndorff na Festiwalu Energa CAMERIMAGE w Toruniu

Niemiecki reżyser, urodzony 31 marca 1939 roku w Wiesbaden, jest jednym z współtwórców tzw. Nowego Kina niemieckiego. Studiował w Paryżu, najpierw ekonomię i nauki polityczne, a później zdobywał umiejętności warsztatowe w Institut des Hautes Etudes Cinematographiques.

Debiut reżyserski Volkera Schlöndorffa to adaptacja powieści Roberta Musila „Niepokoje wychowanka Törlessa” (1966), która przyniosła mu nagrodę FIPRESCI w Cannes oraz nominację do Złotej Palmy.

Schlöndorff kontynuował swoją karierę, zdobywając uznanie za kolejne filmy, m.in. „Blaszany bębenek” (1979), który przyniósł mu Złotą Palmę w Cannes.
 

Długa i urozmaicona kariera

 
W kolejnych latach, Schlöndorff zrealizował wiele znaczących produkcji, takich jak „Miłość Swanna” wg Marcela Prousta (1983), „Opowieść podręcznej” (1990) wg powieści Margaret Atwood czy „Homo Faber” (1991) z Julie Delpy i Samem Shepardem.

W 1999 roku nominowany był do Złotego Niedźwiedzia oraz zdobył nagrodę Blue Angel na MFF w Berlinie za film „Legenda Rity”. Rok 2002 przyniósł mu nagrodę specjalną na festiwalu CAMERIMAGE, a w 2005 roku został uhonorowany Honorową Bawarską Nagrodą Filmową.

Jego film „Strajk” z 2007 roku, związany z postacią Anny Walentynowicz, wywołał liczne kontrowersje w Polsce.

Wizyta Volkera Schlöndorffa na Festiwalu Energa CAMERIMAGE

Po latach, w 2023 roku, Schlöndorff ponownie stanął na scenie CAMERIMAGE, odbierając najwyższe wyróżnienie. Jego obecność nie tylko uhonorowała festiwal, ale również przypomniała o korzeniach tego wyjątkowego wydarzenia filmowego.
 

Podsumowanie

 
Wizyta Volkera Schlöndorffa na Festiwalu Energa CAMERIMAGE w Toruniu to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale również powrót do historii, która dała początek jednemu z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Odznaczenie Medalu Honorowego „Thorunium” to zasłużone uznanie dla twórcy, który swoją pasją i talentem przyczynił się do rozwoju kultury filmowej w kraju. Jego obecność na scenie CAMERIMAGE to nie tylko odzwierciedlenie chwili, ale również hołd dla dziedzictwa filmowego, które w Toruniu zaczęło się ponad trzydzieści lat temu.

---

Toruń, November 11th – a day etched in the memory of cinema enthusiasts. Renowned director, screenwriter, and film producer Volker Schlöndorff graced Toruń at the prestigious Energa CAMERIMAGE Festival. This extraordinary event marked a return to roots, as the idea for the festival was born here in Toruń.

Honorary Medal "Thorunium" for Volker Schlöndorff

The festival's Opening Ceremony became the stage for a unique moment as the German creator was awarded the Honorary Medal "Thorunium." This highest recognition, presented by the Mayor of Toruń, Michał Zaleski, emphasized Schlöndorff's pivotal role in the development of film culture in Toruń and across Poland.

"Distinguished Master! Congratulations on your global acclaim and cinematic artistry. Thank you for your years of exceptional kindness to Toruń and Energa CAMERIMAGE. You will always be an honorary guest for us," expressed Mayor Zaleski.

The medal features four symbols of Toruń, representing its most precious cultural assets: the Copernican sphere, the UNESCO-listed panorama of the Old Town, a Gothic window, and a heraldic angel.

Brilliant Idea and Birth of the Energa CAMERIMAGE Festival

After the solemn medal presentation, Volker Schlöndorff shared the story that birthed the Energa CAMERIMAGE Festival. He reminisced about moments spent by the river over thirty years ago when, alongside Marek Żydowicz, they dreamed of something exceptional for Toruń and Poland. This dream materialized into a film festival that, over the years, became one of the most significant cultural events.

"Marek came up with the idea that the organization responsible for it would be named Tumult, and I liked it very much because it resonated with the atmosphere we wanted to create. It then occurred to us to dedicate this festival to the art of imagery. It stemmed somewhat from what we saw in front of us, the mist, and the croaking of frogs turned into the Golden Frog award, traditionally given at this festival. Back then, we had no idea that these initial thoughts would evolve into something as magnificent as this festival we celebrate 31 years later," shared Schlöndorff.

Volker Schlöndorff at the Energa CAMERIMAGE Festival

Born on March 31, 1939, in Wiesbaden, the German director is one of the creators of the New German Cinema. He studied in Paris, initially economics and political science, and later honed his skills at the Institut des Hautes Etudes Cinematographiques.

Schlöndorff's directorial debut was the adaptation of Robert Musil's novel "Young Törless" (1966), earning him the FIPRESCI award at Cannes and a nomination for the Golden Palm.

Continuing his career, Schlöndorff gained acclaim for films such as "The Tin Drum" (1979), winning the Golden Palm at Cannes.

Long and Diversified Career

In the following years, Schlöndorff directed significant productions like "Swann in Love" (1983), based on Marcel Proust, "The Handmaid's Tale" (1990) based on Margaret Atwood's novel, and "Homo Faber" (1991) featuring Julie Delpy and Sam Shepard.

In 1999, he was nominated for the Golden Bear and won the Blue Angel award at the Berlin International Film Festival for "The Legend of Rita." 2002 brought a special award at the CAMERIMAGE Festival, and in 2005, he was honored with the Bavarian Film Award.

His 2007 film "Strike" associated with the figure of Anna Walentynowicz stirred controversy in Poland.

After years, in 2023, Schlöndorff once again stood on the CAMERIMAGE stage, receiving the highest recognition. His presence not only honored the festival but also reminded us of the roots of this extraordinary film event.

Conclusion

Volker Schlöndorff's visit to the Energa CAMERIMAGE Festival in Toruń is not just an artistic event but a return to a history that gave rise to one of the most significant film festivals in Poland. The Honorary "Thorunium" Medal is a well-deserved acknowledgment for a creator who, with passion and talent, contributed to the development of film culture in the country. His presence on the CAMERIMAGE stage reflects not just a moment but a tribute to the film legacy that began in Toruń over thirty years ago.