Nagroda dla Adama Drivera podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage w Toruniu ~ Okiem obiektywu

Nagroda dla Adama Drivera podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage w Toruniu

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camerimage 2023 rozpoczął się wielkim rozmachem, a jednym z wyjątkowych momentów była ceremonia wręczenia nagrody Specjalnej dla Aktora, którą zasłużenie odebrał Adam Driver. Wydarzenie to miało miejsce w sobotę wieczorem w Toruniu, a uczestniczyłem osobiście w tej niezwykłej chwili.
 
Nagroda dla Adama Drivera podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage w Toruniu
 
Inaugurację festiwalu stanowił pokaz filmu "Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, w którym wystąpili utalentowani aktorzy, takie jak Willem Dafoe i Robbie Ryan. Ten magiczny wieczór zainaugurował 31. edycję Energa Camerimage, przyciągając uwagę licznych miłośników kina.

Podczas gali otwarcia festiwalu, wiele znakomitych osobistości odebrało zaszczytne nagrody, włączając w to Volker Schlondorff, Jon Kilik, Peter Biziou oraz wspomnianego wcześniej Adama Drivera. Dyrektor festiwalu, Marek Żydowicz, wyraził swoją wdzięczność wszystkim zaangażowanym, podkreślając znaczenie słowa w dzisiejszym świecie, a także podziękował Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miastu Toruń, Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu oraz sponsorom za wsparcie festiwalu.

Marek Żydowicz i Adam Driver podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage w Toruniu

Warto dodać, że tego samego dnia obchodzono Święto Niepodległości, co dodatkowo uświetniło wydarzenie. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki, podkreślił znaczenie kultury i tradycji w regionie, co pozwoliło na stworzenie przestrzeni wolności dla rozwoju różnych dziedzin, w tym sztuki filmowej.

Piotr Całbeck i Adam Driver podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage w Toruniu

Nagrody wręczone podczas tej uroczystości to także ukłon w stronę twórców filmowych. Volker Schloendorff, reżyser i scenarzysta oraz laureat Oscara z 1980 roku, opowiedział o historii festiwalu i jego inspiracjach. Jon Kilik, laureat Statuetki Energa Camerimage dla Producenta ze Szczególną Wrażliwością Wizualną, podzielił się swoimi doświadczeniami z początków swojej kariery filmowej, podkreślając wpływ wielkich mistrzów operatorskich na jego ścieżkę zawodową.

Peter Biziou odebrał nagrodę za Całokształt Twórczości, a podziękowania skierował także w stronę reżyserów, z którymi miał okazję współpracować. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego fascynację kinem, która zrodziła się w dzieciństwie w studio filmowym jego ojca.

Nagroda Specjalna dla Aktora trafiła w ręce Adama Drivera, który wyraził swoją wdzięczność dla twórców festiwalu. Zauważył, że film to medium o ogromnym wpływie na nasze społeczeństwo, zwracając uwagę na jego demokratyczny charakter. Aktor podkreślił, że kultura filmowa pomogła mu zrozumieć różnorodność kultur i ludzi, a także otworzyła mu drzwi do świata. Jego przemówienie było pełne dumy z bycia aktorem oraz wdzięczności wobec kina.

Adam Driver podczas Camerimage w Toruniu

Podczas gali uczczono także pamięć Johna Baileya, byłego prezydenta Amerykańskiej Akademii Filmowej i bliskiego przyjaciela festiwalu Energa Camerimage. Marek Żydowicz wspomniał o planach stworzenia muzeum historii ruchomego obrazu w Europejskim Centrum Filmowym, przy wsparciu prezydenta Amerykańskiej Akademii Filmowej, Billa Kramera.

Wieczór uświetnił także pokaz filmu "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa, który obiecuje być poważnym pretendentem w nadchodzącym wyścigu oscarowym. Film ten, pełen znakomitych aktorów i fascynującej fabuły, z pewnością zapadnie w pamięci widzów.

31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camerimage potrwa do 18 listopada i przyniesie wiele innych znakomitych produkcji, w tym "Ferrari" Michaela Manna, "Maestro" Bradleya Coopera, "Napoleona" Ridleya Scotta, "Strefy Interesów" Jonathana Glazera i "The New Boy" Warwicka Thorntona. To wydarzenie, które nie tylko celebrowało sztukę filmową, ale także uczciło twórców i ich wkład w świat kina.

---

The 31st Energa Camerimage International Film Festival 2023 kicked off in grand style, and one of the exceptional moments was the presentation of the Special Actor Award, rightfully bestowed upon Adam Driver. This event took place on Saturday evening in Toruń, and I had the privilege of being personally present at this extraordinary moment.

The festival's inauguration featured the screening of "Biedne istoty" directed by Yorgos Lanthimos, starring talented actors like Willem Dafoe and Robbie Ryan. This magical evening marked the commencement of the 31st edition of Energa Camerimage, capturing the attention of numerous cinema enthusiasts.

During the festival's opening gala, many outstanding personalities received prestigious awards, including Volker Schloendorff, Jon Kilik, Peter Biziou, and the aforementioned Adam Driver. The festival director, Marek Żydowicz, expressed his gratitude to all those involved, emphasizing the importance of words in today's world and extending his thanks to the Ministry of Culture and National Heritage, the City of Toruń, the Marshal's Office in Toruń, and the sponsors for their support.

It's worth noting that the same day marked the celebration of Independence Day, further adding to the significance of the event. Piotr Całbecki, the Marshal of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, highlighted the importance of culture and tradition in the region, providing a space for the freedom of various artistic disciplines, including film.

Awards presented during this ceremony also paid tribute to film creators. Volker Schloendorff, a director and screenwriter and an Oscar laureate from 1980, shared the history of the festival and its inspirations. Jon Kilik, the recipient of the Energa Camerimage Award for Visual Sensitivity Producer, shared his experiences from the early days of his film career, underlining the influence of great cinematographers on his professional path.

Peter Biziou received the award for his Lifetime Achievement in Filmmaking, extending his gratitude to the directors he had the privilege of collaborating with. This is understandable, considering his childhood fascination with cinema, sparked in his father's film studio.

The Special Actor Award was presented to Adam Driver, who expressed his appreciation for the festival's creators. He noted that film is a medium with a significant impact on society, emphasizing its democratic nature. The actor highlighted how the world of film helped him understand the diversity of cultures and people, opening doors to new horizons. His speech was brimming with pride for his profession and gratitude for the world of cinema.

During the gala, the memory of John Bailey, a former president of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences and a close friend of the Energa Camerimage festival, was honored. Marek Żydowicz spoke of plans to establish a museum of motion picture history in the European Film Center, with the support of the Academy's president, Bill Kramer.

The evening was further elevated by the screening of "Biedne istoty" by Yorgos Lanthimos, a film that promises to be a strong contender in the upcoming Oscars race. With its outstanding cast and captivating storyline, it will surely leave a lasting impression on the audience.

The 31st Energa Camerimage International Film Festival will continue until November 18, bringing a plethora of outstanding productions, including "Ferrari" by Michael Mann, "Maestro" by Bradley Cooper, "Napoleon" by Ridley Scott, "Strefy Interesów" by Jonathan Glazer, and "The New Boy" by Warwick Thornton. This event not only celebrates the art of cinema but also pays homage to its creators and their contributions to the world of film.