Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowej: Miejsce Łaski i Historii ~ Okiem obiektywu

Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowej: Miejsce Łaski i Historii

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Zapraszamy cię na wirtualną podróż do serca Polski, gdzie ukrywa się Kaplica Matki Bożej Studziańskiej. To miejsce przyciąga wiernych pielgrzymów z odległych zakątków świata. Tutaj znajduje się mała kaplica, która przez wieki stanowiła centrum oddania Matce Bożej Studziańskiej. Jej historia jest fascynująca, pełna cudów, a źródło, które wypływa spod kaplicy, słynie z uzdrawiającej mocy. Dla lokalnych mieszkańców i pielgrzymów z daleka, Studzianka to nie tylko miejsce modlitwy, ale także symbol nadziei i uzdrowienia.

Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowej

Kaplicą opiekuje się parafia w Hermanowej, która dba o to miejsce, aby nadal mogło służyć wiernym. W kaplicy regularnie odprawiane są msze święte i nabożeństwa, ale to niedzielna msza o godzinie 15.00 przyciąga największą liczbę pielgrzymów. To wtedy przed źródłem tworzy się długa kolejka wierzących, którzy przybywają tu, aby prosić o łaski i uzdrowienie.

Historia kaplicy sięga setek lat wstecz. Woda ze źródła była znana jako "pomocna woda" ze względu na swoje właściwości lecznicze. To miejsce stanowiło schronienie podczas najazdu tatarskiego w 1624 roku, kiedy to okoliczni mieszkańcy szukając schronienia, ukrywali się w głębokich jarach Studzianki. Wierzyli, że Matka Boża była ich zbawieniem, co uwieczniono na obrazie, przedstawiając wieśniaka wdzięcznego za ocalenie, klęczącego przed Matką Bożą, a anioł gasi pożar.

Pierwsza kapliczka, która istniała od około 1860 roku, cieszyła się ogromnym kultem. To tutaj odbywały się majówki i litanie do Serca Pana Jezusa. Obraz wewnątrz, przed wojną, poświęcił ksiądz Wolski z Tyczyna. Niestety, z biegiem czasu kapliczka popadła w ruinę, ale w 1947 roku została odbudowana, a obraz odnowiony. Kolejne lata przyniosły zmiany, w tym budowę nowej kaplicy w 1964 roku, w której źródło znajdowało się na zewnątrz, oraz odnowienie obrazu. To wtedy rozpoczęła się także tradycja święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Pierwsza Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowej
Druga Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowe
Trzecia Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowe

Kaplica nadal przyciągała coraz więcej wiernych, a pierwsza msza, celebrowana przez księdza Jana Wita w 1977 roku, była początkiem regularnych nabożeństw. W 1979 roku powstała także Droga Krzyżowa wokół kaplicy, przyciągając pielgrzymów aż do 1985 roku.

Kiedy w Hermanowej wybudowano kościół i utworzono nową parafię w 1985 roku, opiekę nad Studzianką przejął ksiądz Stanisław Tarnawski. Zbliżając się do 10. rocznicy parafii, podjęto decyzję o budowie nowej kaplicy. Jej projektantem był inżynier Ryszard Kulig, a nowy obraz namalował Mariusz Lipiński. Budowa trwała dwa lata, a 25 czerwca 1995 roku biskup Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia.

Kaplica Matki Bożej Studziańskiej w Hermanowej

Dziś Kaplica Matki Bożej Studziańskiej pozostaje ważnym miejscem kultu i pielgrzymek. To miejsce nie tylko obdarza wiernych łaskami, ale także przypomina nam o sile wiary i wspólnoty. Bez względu na nasze osobiste przekonania, Studzianka to miejsce, które warto odwiedzić, aby doświadczyć spokoju i ducha tego pięknego zakątka Polski.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA
GPS: 

---

Poland's Hill of Wonders: Chapel of Our Lady of Studzianka

Join us on a virtual journey to the heart of Poland, where the Chapel of Our Lady of Studzianka is nestled. This place attracts faithful pilgrims from distant corners of the world. Here, you'll find a small chapel that has been the center of devotion to Our Lady of Studzianka for centuries. Its history is captivating, filled with miracles, and the spring that flows beneath it is renowned for its healing powers. For the locals and pilgrims from afar, Studzianka is not just a place of prayer; it's a symbol of hope and healing.

The chapel is under the care of the parish in Hermanowa, ensuring that this sacred place continues to serve the faithful. Regular masses and devotions are held here, with the Sunday mass at 3:00 PM drawing the largest crowds. It's during this time that a long line of believers forms, all seeking grace and healing from the spring.

The history of the chapel dates back centuries. The water from the spring was known as "helpful water" due to its medicinal properties. It served as a refuge during the Tatar invasion in 1624, where the local residents sought shelter in the deep ravines of Studzianka. They believed that the Virgin Mary was their salvation, a belief immortalized in a painting depicting a grateful villager kneeling before the Virgin Mary, while an angel extinguishes a fire.

The first chapel, dating back to around 1860, enjoyed immense popularity. Maypole celebrations and litany prayers to the Sacred Heart of Jesus were held here. The painting inside was consecrated by Father Wolski from Tyczyn before the war. Unfortunately, over time, the chapel fell into disrepair. In 1947, it was rebuilt, and the painting was restored. Subsequent years brought more changes, including the construction of a new chapel in 1964, which housed the spring outside, and the restoration of the painting. It was also during this time that the tradition of blessing food on Holy Saturday began.

The chapel continued to attract more faithful, and the first mass celebrated by Father Jan Wit in 1977 marked the beginning of regular devotions. In 1979, a Way of the Cross was established around the chapel, attracting pilgrims until 1985.

When a church was built in Hermanowa, and a new parish was established in 1985, the care of Studzianka was entrusted to Father Stanisław Tarnawski. Approaching the 10th anniversary of the parish, a decision was made to build a new chapel. The design was by engineer Ryszard Kulig, and the new painting was created by Mariusz Lipiński. Construction took two years, and on June 25, 1995, Bishop Kazimierz Górny performed the solemn consecration.

Today, the Chapel of Our Lady of Studzianka remains an important place of worship and pilgrimage. It not only bestows grace upon the faithful but also reminds us of the power of faith and community. Regardless of our personal beliefs, Studzianka is a place worth visiting to experience the tranquility and spirit of this beautiful corner of Poland.