Konferencja - Splot Pomysłów

Konferencja - Splot Pomysłów


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zorganizował Konferencję przedstawicieli organizacji pozarządowych z rejonu poświęcona funduszom europejskim, która odbyła się 16 marca br. w Bydgoszczy. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.
Podczas Konferencji Regionalnej wystąpili eksperci, którzy prezentowali fundusze europejskie w regionie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny.

Odbyły się także warsztaty:
I Warsztat - Rozwój lokalny (Priorytet VIII i IX)
II Warsztat - Zrównoważony rozwój (Priorytet VI i VII)
III Warsztat - Regionalny Program Operacyjny w województwie kujawsko-pomorskim.

------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY Z KONFERENCJI
- Prezentacja Dobrych Praktyk
- Włączenie zasady społeczeństwa informacyjnego do projektów przygotowywanych w ramach RPO WK-P
- Inicjatywy oddolne w ramach Działania 6.3 i 7.3
- Plan Działania na rok 2010-Priorytet VII
- Polityki Horyzontalne PO KL
- Jak sporządzić dobry wniosek aplikacyjny?
- Możliwości przekazywania pomocy finansowej sektorowi non-profit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- Możliwości aplikowania o środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie VI PO KL
- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL 2007-2013